General Terms and Conditions of Purchase (Dutch version)


ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN DAMEN SHIPYARDS GROUP, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 23049923. De laatste versie van deze voorwaarden zal op eerste verzoek worden toegezonden (Damen Shipyards Group, Postbus 1, 4200 AA Gorinchem, Nederland).

Versie d.d. 1 oktober 2012.


1. Algemeen

1.1 In het hiernavolgend wordt verstaan onder:
Damen: B.V. Holding Maatschappij Damen en/of een van haar groepsmaatschappijen.
Diensten: alle door Damen uit hoofde van de Overeenkomst voor de Opdrachtgever te verrichten werkzaamheden, al dan niet verband houdende met de levering van Goederen.
Goederen: alle door Damen uit hoofde van de Overeenkomst aan de Opdrachtgever te leveren werken, zaken, materialen en overige goederen alsmede alle werkzaamheden en diensten verband houdende met die levering. Daar waar in deze algemene leveringsvoorwaarden wordt gesproken van Goederen dient tevens steeds uitdrukkelijk Diensten te worden begrepen. Onder Goederen wordt ook verstaan producten van derden die door Damen ter beschikking worden gesteld.
Opdrachtgever: degene met wie de Overeenkomst wordt gesloten.
Overeenkomst: alle aanvragen, aanbiedingen, overeenkomst, opdrachtbevestiging, en daaruit volgende verbintenissen, waarbij de Opdrachtgever Goederen en/of Diensten van Damen betrekt of aan Damen een opdracht verstrekt.
Voorwerp: het schip of andere zaak waarop de Goederen en/of Diensten betrekking hebben.
Daar waar in deze algemene leveringsvoorwaarden wordt gesproken van “schriftelijk” dient te worden verstaan: per brief, per email, per on line bevestiging en/of per fax.
1.2 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten met de Opdrachtgever.
1.3 Afwijkingen van en aanvullingen op deze algemene leveringsvoorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
1.4 Toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van de Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
1.5 Deze algemene voorwaarden zijn zowel in de Nederlandse als in de Engelse taal beschikbaar. In geval van tegenspraak tussen de Nederlandstalige en de Engelstalige versie is de Nederlandse bindend.

2. Aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen van Damen zijn vrijblijvend. De Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan Damen opgegeven ontwerpen of specificaties van de prestatie en andere gegevens waarop Damen haar aanbieding baseert.
2.2 De Overeenkomst komt eerst tot stand zodra Damen de opdracht schriftelijk heeft bevestigd danwel met de uitvoering daarvan is begonnen.

3. Prijzen

3.1 Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen, welke van overheidswege worden opgelegd.
3.2 Tenzij in de Overeenkomst anders is bepaald is Damen gerechtigd haar prijzen en tarieven per kwartaal eenzijdig aan te passen.
3.3 Werkzaamheden die niet behoren tot de Diensten worden aan de Opdrachtgever separaat in rekening gebracht tegen de op het moment van de uitvoering bestaande standaardtarieven van Damen.
3.4 De kosten verbonden aan het behandelen en/of verzamelen en/of bemonsteren en/of afvoeren, opslaan, transporteren en het vernietigen van materialen, afvalresten en dergelijke mogen door Damen boven de prijs in rekening worden gebracht.
3.5 Indien het prijspeil van lonen en materialen, hetzij door buitengewone schaarste van materialen of buitengewone beperking in leveranciers, hetzij ten gevolge van andere omstandigheden van buitengewone aard, zoals oorlog of ernstige verwikkelingen, zodanig mocht stijgen boven het peil, geldende op de dag der aanbieding, dat in redelijkheid niet van Damen verlangd kan worden dat zij de aldus ontstane vermeerdering van kosten draagt, zal Damen recht hebben op een redelijke en billijke extra vergoeding, vast te stellen door partijen in onderling overleg, dan wel bij gebreke van overeenstemming door de geschillenregeling overeenkomstig artikel 18.

4. Betaling

4.1 Betaling zal geschieden volgens de overeengekomen termijnen, waarvan de eerste vervalt bij opdracht. Bij gebreke van overeengekomen termijnen, zal de Opdrachtgever facturen binnen veertien dagen na factuurdatum betalen. Alle betalingen zullen geschieden op een door Damen aan te wijzen bank- of girorekening. De Opdrachtgever is niet gerechtigd tot verrekening of opschorting van een betaling.
4.2 Indien de Opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet tijdig betaalt, is de Opdrachtgever, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling nodig is, daarover vanaf de vervaldatum de wettelijke handelsrente verschuldigd, waarbij Damen bovendien gerechtigd is de nakoming van haar eigen verplichtingen op te schorten met een periode gelijk aan die waarmee de betaling is vertraagd.
4.3 Damen is gerechtigd alle gemaakte (buiten)gerechtelijke incassokosten van de verschuldigde bedragen aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.
4.4 Damen is te allen tijde gerechtigd, ook nadat een opdracht gedeeltelijk is uitgevoerd, alvorens verdere Goederen en/of Diensten te leveren van de Opdrachtgever te eisen voldoende zekerheid te stellen, dat zowel aan betalings- als aan andere verplichtingen voldaan zal worden. In geval hierdoor vertraging ontstaat, wordt de levertijd overeenkomstig verlengd.

5. Risico, eigendomsovergang en zekerheid

5.1 Voorzover levering niet EX WORKS (INCOTERMS 2010) geschiedt, is het risico voor de door Damen te leveren Goederen voor de Opdrachtgever zodra deze zijn ingebouwd respectievelijk verwerkt in zaken van de Opdrachtgever of anderszins op het moment waarop deze in de feitelijke beschikkingsmacht van Opdrachtgever of een hulppersoon van Opdrachtgever zijn gebracht.
5.2 Alle leveringen geschieden onder eigendomsvoorbehoud. Alle aan de Opdrachtgever geleverde Goederen blijven eigendom van Damen en de eigendomsrechten gaan pas naar de Opdrachtgever over, indien hij aan al zijn verplichtingen onder de Overeenkomst aan Damen heeft voldaan.
5.3 Damen is gerechtigd de zaken en documenten van de Opdrachtgever onder zich te houden totdat de Opdrachtgever aan al hetgeen onder de Overeenkomst aan Damen verschuldigd is, heeft voldaan.
5.4 Damen is gerechtigd haar verplichting tot afgifte op te schorten ten aanzien van alle zaken van de Opdrachtgever welke Damen onder zich heeft, of welke een derde onder zich heeft en waaraan of in verband waarmee door Damen werkzaamheden worden verricht, totdat de Opdrachtgever volledig heeft voldaan aan zijn verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst en/of andere overeenkomsten met Damen, schade, kosten en rente daaronder begrepen.
5.5 Op verzoek van Damen verleent de Opdrachtgever medewerking bij het nemen van maatregelen ter bescherming van de eigendom van Damen van de Goederen in het desbetreffende land.

6. Uitvoering en afwijkingen

6.1 Damen heeft het recht derden in te schakelen voor de uitvoering van (een deel van) de Overeenkomst.
6.2 Behalve de gebruikelijke en overeengekomen toleranties in maat, prestatie of anderszins zijn ook die afwijkingen toegestaan die nodig zijn om de gewenste resultaten te bereiken of die het gevolg zijn van een veranderde werkwijze.
6.3 De Opdrachtgever is verplicht Damen in staat te stellen het werk ongehinderd uit te voeren. Hij dient het Voorwerp tijdig en geheel gereed voor uitvoering van het werk ter beschikking van Damen te stellen.
6.4 Damen heeft het recht het Voorwerp en andere zaken van de Opdrachtgever te verplaatsen (te water laten en droogzetten daaronder begrepen).

7. Levering

7.1 Tenzij ander is overeengekomen, vindt levering plaats “af fabriek” (EX WORKS INCOTERMS 2010).
7.2 De levering van de Goederen en het verrichten van Diensten vangt aan op het overeengekomen tijdstip zoals in de schriftelijke opdrachtbevestiging door Damen is vastgelegd. Damen schort dit tijdstip op totdat Damen beschikt over alle door de Opdrachtgever te verstrekken documenten, informatie en gegevens en totdat een eventueel bij opdracht overeengekomen vooruitbetaling is ontvangen of zekerheid ten behoeve van Damen is gesteld.
7.3 Damen zal trachten de levertijd zo nauwkeurig mogelijk in acht te nemen. Overeengekomen levertijden kunnen niet worden aangemerkt als fatale termijnen. Overschrijding van de levertijd door welke oorzaak ook geeft de Opdrachtgever geen recht op schadevergoeding, noch recht op deze grond ontbinding van de Overeenkomst te vorderen. Damen treedt pas in verzuim nadat Opdrachtgever Damen schriftelijk in gebreke heeft gesteld waarbij Damen een redelijke termijn tot nakoming zal worden gegund.
7.4 Slechts ingeval Damen in verzuim verkeerd ten aanzien van de levering is de Opdrachtgever gerechtigd een beroep te doen op de boete op grond waarvan Damen voor de totale vertraging aan de Opdrachtgever geen groter bedrag verbeurt dan 3 % van de prijs van de Goederen waarvan de levering vertraagd is. De boete treedt in de plaats van het recht van Opdrachtgever om schadevergoeding te vorderen c.q. ontbinding te vorderen van de Overeenkomst.
7.5 Damen zal in geen geval aansprakelijk zijn voor niet of niet tijdige nakoming van haar verplichtingen ten gevolge van overmacht. Als overmacht gelden onder meer brand, overstroming, buitengewone weersomstandigheden, oorlog, oorlogsgevaar, opstand, ongeregeldheden, staking, mislukken van giet- en smeedstukken, alsmede elke belemmerende omstandigheid die niet uitsluitend van de wil van Damen afhankelijk is, zoals niet of niet tijdige levering van Goederen en Diensten door derden die door Damen ingeschakeld zijn. De aansprakelijkheid van Damen is tevens uitgesloten ingeval van overmacht die plaatsvindt nadat de overeengekomen levertijd reeds mocht zijn overschreden.
7.6 Voor de uitleg van handelstermen zijn van toepassing de laatste versie van “Incoterms” uitgegeven door de Internationale Kamer van Koophandel in Parijs. Ondanks het bepaalde in de laatste versie Incoterms is molest voor rekening en risico van de Opdrachtgever vanaf de datum van de opdrachtbevestiging.
7.7 Damen is gerechtigd om de levering op te schorten indien partijen geen overeenstemming hebben over de hoogte van de shipping costs danwel indien de eventueel bij opdracht overeengekomen vooruitbetaling van de shipping costs niet heeft plaatsgevonden.

8. Oplevering en keuring

8.1 De Goederen en Diensten zijn opgeleverd wanneer deze door de Opdrachtgever zijn afgenomen of goedgekeurd.
8.2 De Goederen gelden tevens als opgeleverd:
a) wanneer de Opdrachtgever niet op het door Damen voor oplevering aangezegde tijdstip aan afname of keuring meewerkt dan wel ten onrechte of ongemotiveerd goedkeuring weigert;
b) wanneer het Voorwerp de werf van Damen of een derde-werf heeft verlaten dan wel de Opdrachtgever blijk geeft het feitelijk beheer van de Goederen te hebben overgenomen;
c) wanneer de Opdrachtgever eventuele tekortkomingen niet onmiddellijk bij afname kenbaar maakt en niet binnen 48 uur nadien schriftelijk bevestigt.
8.3 Geringe en/of gebruikelijke tekortkomingen staan de oplevering niet in de weg. Deze tekortkomingen worden door de Opdrachtgever en Damen schriftelijk vastgelegd, waarbij Damen aangeeft binnen welke termijn de tekortkomingen verholpen worden.
8.4 Damen zal de Goederen gedeeltelijk mogen opleveren en/of de Diensten gedeeltelijk verrichten, indien de oplevering van het resterende gedeelte (tijdelijk) door overmacht is verhinderd of bemoeilijkt.

9. Garantie

9.1 Damen garandeert uitsluitend dat de door haar geleverde Goederen en Diensten deugdelijk zijn en met goed vakmanschap zijn vervaardigd c.q. verricht. Mochten zich niettemin gebreken voordoen in de door Damen geleverde Goederen en Diensten, dan zal Damen de gebreken herstellen onder de voorwaarden zoals omschreven in dit artikel.
9.2 Damen zal gedurende drie maanden na oplevering van de Goederen gebreken herstellen of indien nodig vervangen, indien de gebreken door de Opdrachtgever binnen 15 kalenderdagen na ontdekking schriftelijk aan Damen zijn gemeld. In het geval van afwijkende levertijden bij leveranciers of anderszins (zog. long lead items) is Damen gerechtigd tot langere tijden voor herstel.
9.3 Indien Opdrachtgever, na overleg met Damen, de reparatie of vervanging elders door derden laat uitvoeren, zal Damen ten hoogste het bedrag vergoeden dat de reparatie of vervanging gekost zou hebben bij uitvoering in de werkplaatsen van Damen of de toeleverancier(s) van Damen, gedurende de normale werktijd binnen de garantietermijn.
9.4 De herstelplicht is beperkt tot herstel van het gebrekkige onderdeel en strekt zich niet uit tot herstel of vergoeding van gevolgschade. Gebrekkige onderdelen worden bij vervanging ter beschikking van Damen gesteld en worden eigendom van Damen.
9.5 Afbeeldingen, tekeningen, capaciteitsopgaven, gegevens vermeld in catalogi en dergelijke van de Opdrachtgever of van derden binden Damen niet, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.
9.6 De kosten die de Opdrachtgever maakt om het Voorwerp naar de overeengekomen locatie te brengen en daar te houden blijven voor rekening van de Opdrachtgever.
De Opdrachtgever dient de aanwijzingen van Damen met betrekking tot dit vervoer in acht te nemen. Bijkomende kosten van reparatie, demontage, montage en vervoer, die voor Damen ontstaan doordat de Goederen zich op een andere plaats dan de in de Overeenkomst genoemde locatie of –indien geen locatie is genoemd – de plaats van levering bevindt, komen ten laste van de Opdrachtgever.
9.7 De garantieverplichtingen van artikel 9.2 vervallen:
(i) indien door ander dan personeel van Damen modificaties zijn aangebracht;
(ii) indien de gebreken, die aan het licht treden, veroorzaakt worden door onoordeelkundig gebruik, slecht onderhoud, onjuiste montage of foutieve reparatie door de Opdrachtgever of derden en niet aan Damen te wijten oorzaken;
(iii) indien de gebreken veroorzaakt zijn door normale slijtage en kwaliteitsvermindering;
(iv) indien de gebreken die aan het licht treden, redelijkerwijs tijdens de acceptatie geconstateerd hadden kunnen worden;
(v) indien de Opdrachtgever eventuele gebreken aan de Goederen door een derde laat verhelpen;
(vi) indien de Opdrachtgever anderszins tekortschiet in de nakoming van enige verplichting ingevolge de Overeenkomst.
In deze gevallen zal Damen de bestede tijd op nacalculatiebasis in rekening brengen.
9.8 Van garantie zijn uitgesloten zaken die in opdracht van de Opdrachtgever zijn toegeleverd of voorgeschreven.
9.9 Tenzij in de Overeenkomst overeengekomen zijn Diensten uitdrukkelijk uitgesloten van garantie.
9.10 Ten aanzien van door derden geleverde zaken en uitgevoerde diensten zijn de garantieverplichtingen van Damen beperkt in omvang en duur tot de door die derde-leverancier daadwerkelijk gegeven garantie. Damen zal terzake van zijn garantieverplichting zijn gekweten door overdracht aan de Opdrachtgever van zijn eventuele aanspraak jegens de leverancier(s).
9.11 Werkzaamheden, onderzoekswerkzaamheden daaronder begrepen, na een ten onrechte door de Opdrachtgever gedaan beroep op garantie worden in rekening gebracht overeenkomstig artikel 3 lid 3 en worden verricht onder toepasselijkheid van deze voorwaarden.

10. Aansprakelijkheid en vrijwaring

10.1 Bij (op)levering eindigt iedere aansprakelijkheid van Damen behoudens diens aansprakelijkheid ingevolge dit artikel.
10.2 De aansprakelijkheid van Damen in verband met eventuele tekortkomingen in de door hem geleverde Goederen en uitgevoerde Diensten is beperkt tot het nakomen van de in het vorige artikel omschreven garantieverplichtingen, tenzij de geleden schade is veroorzaakt door opzet en/of grove schuld van Damen.
10.3 In alle gevallen waarin Damen ondanks het bepaalde in lid 2 gehouden is tot betaling van schadevergoeding zal deze nooit hoger zijn dan
(i) ten aanzien van de levering van de Goederen: 15 % van de koopprijs van de geleverde Goederen;
(ii) ten aanzien van het verrichten van Diensten bedraagt de vergoeding maximaal de laagste van
a) de som van de over drie kalendermaanden onmiddellijk voorafgaande aan de schadeveroorzakende gebeurtenis specifiek voor Diensten gefactureerde bedragen; of
b) 10 % van de vergoeding van de Diensten onder de Overeenkomst, tenzij in de Overeenkomst hiervan is afgeweken.
10.4 Iedere vordering jegens Damen, behalve die welke door Damen uitdrukkelijk schriftelijk is erkend, vervalt door het enkele verloop van twaalf maanden na het ontstaan van die vordering.
10.5 Aansprakelijkheid beperkende, uitsluitende of vaststellende voorwaarden, welke in verband met de geleverde zaken of diensten door leveranciers of hulppersonen van Damen aan Damen kunnen worden tegengeworpen, zullen door Damen ook aan de Opdrachtgever kunnen worden tegengeworpen.
10.6 Bij de uitvoering van deze Overeenkomst is aansprakelijkheid van Damen voor gevolgschade, uit welke hoofde ook, uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij in voorkomend geval uitsluiting daarvan in strijd zou zijn met dwingend recht.

11. Goederen van derden

11.1 Indien en voor zover Damen Goederen van derden aan de Opdrachtgever ter beschikking stelt of levert, zullen voor wat betreft die Goederen de voorwaarden van die derden van toepassing zijn met terzijdestelling van het bepaalde in de Overeenkomst en deze algemene leveringsvoorwaarden. De Opdrachtgever aanvaardt de bedoelde voorwaarden van derden. Damen zal daarvan aan de Opdrachtgever op zijn verzoek een exemplaar toezenden.
11.2 Indien en voor zover de voorwaarden van derden zoals bedoeld in artikel 11.1 in de verhouding tussen de Opdrachtgever en Damen om welke reden dan ook geacht worden niet van toepassing te zijn of buiten toepassing worden verklaard, geldt het bepaalde in de Overeenkomst en deze algemene leveringsvoorwaarden.
11.3 De aansprakelijkheid van Damen voor Goederen van derden zal in geen geval meer omvatten dan hetgeen op de betreffende derde(n) verhaalbaar zal blijken.

12. Vertrouwelijke informatie

12.1 Alle door een van partijen aan de andere partij verstrekte informatie wordt beschouwd als vertrouwelijke informatie, waaronder in ieder geval dient te worden verstaan alle informatie over de door Damen aan de Opdrachtgever ter beschikking gestelde Goederen evenals de goederen van derden en intellectuele eigendomsrechten van Damen en van derden. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal van deze informatie slechts gebruik maken in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst.
12.2 Partijen zullen de vertrouwelijke informatie niet kopiëren en/of bekendmaken aan derden dan na voorafgaande toestemming van de andere partij.
12.3 Alle door partijen aan elkaar verstrekte vertrouwelijke informatie blijft eigendom van de partij die deze informatie aan de andere partij ter beschikking heeft gesteld.
12.4 Partijen zullen niet zonder schriftelijke toestemming van de andere partij in publicaties of reclame-uitingen van het bestaan van de Overeenkomst melding maken.

13. Intellectuele eigendomsrechten

13.1 Alle rechten van intellectuele en industriële eigendom op alle krachtens een Overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde Goederen berusten uitsluitend bij Damen of derde-rechthebbenden en gaan nimmer op de Opdrachtgever over. Hieronder wordt mede begrepen de tekeningen, berekeningen, schema’s, systemen, methoden, ontwerpen, documentatie, rapporten, websites alsmede voorbereidend materiaal daarvan.
13.2 Damen vrijwaart Opdrachtgever tegen elke rechtsvordering van een derde welke gebaseerd is op de bewering dat door Damen zelf ontwikkelde Goederen inbreuk maken op een naar Nederlands recht geldend recht van intellectuele of industriële eigendom, onder de voorwaarde dat Opdrachtgever Damen onverwijld schriftelijk informeert over het bestaan en de inhoud van de rechtsvordering en de afhandeling van de zaak, waaronder het treffen van eventuele schikkingen, geheel overlaat aan Damen. Opdrachtgever zal daartoe de nodige volmachten, informatie en medewerking aan Damen verlenen om zich, indien nodig in naam van Opdrachtgever, tegen deze rechtsvorderingen te verweren. Deze verplichting tot vrijwaring vervalt, indien de beweerdelijke inbreuk verband houdt (i) met door Opdrachtgever ter gebruik, bewerking, verwerking of incorporatie aan Damen ter beschikking gestelde materialen, dan wel (ii) met wijzigingen die Opdrachtgever in de Goederen heeft aangebracht of door derden heeft laten aanbrengen. De vrijwaringsverplichting is uitgesloten indien de inbreuken veroorzaakt worden door het gebruik van de geleverde Goederen (i) in een niet door Damen gemodificeerde vorm, (ii) in samenhang met niet door Damen geleverde of verstrekte zaken of goederen of (iii) op een andere wijze dan waarvoor de Goederen zijn ontwikkeld of bestemd.

14. Productaansprakelijkheid

14.1 Damen is niet aansprakelijk voor enige na levering door de Goederen veroorzaakte schade aan eigendommen van Opdrachtgever en/of derden, die ontstaat terwijl de Goederen in het bezit van de Opdrachtgever zijn. Damen is voorts niet aansprakelijk voor schade aan door de Opdrachtgever gefabriceerde producten of aan producten waar de Goederen van Damen deel van uitmaken. Opdrachtgever vrijwaart Damen voor in dit artikel benoemde vorderingen tot schadevergoeding van derde partijen.

15. Milieu, veiligheid en werfregels

15.1 De Opdrachtgever is verplicht om te zorgen voor veilige werkomstandigheden en om de geldende milieu- en veiligheidsvoorschriften alsmede de werfregels na te leven. De Opdrachtgever is verplicht om vóór aanvang van het werk Damen op de hoogte te stellen van de aanwezigheid van gevaarlijke materialen, zoals, maar niet beperkt tot, asbest en chemische of radioactieve afvalstoffen en van maatregelen die met betrekking daartoe in de laatste 90 dagen zijn getroffen. De Opdrachtgever dient medewerking te verlenen aan onderzoek van Damen met betrekking tot de veiligheid van de werkomstandigheden. Damen is in geval van twijfel daarover gerechtigd het werk op te schorten of te beëindigen dan wel maatregelen ter verbetering te (doen) treffen. Kosten en schade als gevolg van een en ander komen voor rekening van de Opdrachtgever. De Opdrachtgever onderkent dat verwijdering van asbest en andere gevaarlijke stoffen onderworpen is aan strikte wettelijke regelgeving.

16. Ontbinding

16.1 Indien de Opdrachtgever een of meer van zijn verplichtingen niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, in staat van faillissement wordt verklaard, (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt, overgaat tot liquidatie van zijn bedrijf, alsmede wanneer zijn vermogen geheel of gedeeltelijk in beslag wordt genomen, heeft Damen het recht om de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten of om de Overeenkomst zonder voorafgaande ingebrekestelling door een schriftelijke verklaring geheel of gedeeltelijk te ontbinden, één en ander naar zijn keuze en steeds met behoud van enig hem toekomend recht op vergoeding van kosten, schade en interesten.
16.2 De Opdrachtgever is slechts tot ontbinding gerechtigd in de gevallen bedoeld bij artikelen 7.3 en 16.4 van deze voorwaarden en alsdan niet dan na betaling aan Damen van alle op dat moment aan Damen, al dan niet opeisbaar, verschuldigde bedragen.
16.3 Indien de Overeenkomst eindigt op de voet van artikel 16.1 voordat de overeengekomen Diensten zijn voltooid of de tijd gedurende welke zij zouden worden uitgevoerd is verstreken, heeft Damen het recht op de volle overeengekomen prijs voor die Diensten, verminderd met de rechtstreeks uit de beëindiging voortvloeiende besparingen. Indien de Overeenkomst zo eindigt door ontbinding door de Opdrachtgever heeft Damen voor reeds uitgevoerd werk recht op een evenredig deel van de overeengekomen prijs.
16.4 In geval van overmacht aan de zijde van Damen worden zijn verplichtingen opgeschort. Indien Damen zich op overmacht beroept voor een tijdsduur langer dan één maand zijn zowel Damen als de Opdrachtgever, bevoegd de Overeenkomst voor het niet uitgevoerde gedeelte te ontbinden door schriftelijke mededeling aan de ander zonder tot vergoeding van schade gehouden te zijn en onverminderd het bepaalde van artikel 16.2.

17. Overdracht

17.1 Opdrachtgever is niet gerechtigd de rechten en verplichtingen die uit de Overeenkomst voortvloeien noch geheel, noch gedeeltelijk aan derden over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Damen Aan deze toestemming kunnen voorwaarden worden verbonden. Damen is gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst aan derden over te dragen.

18. Geschillen en toepasselijk recht

18.1 Alle geschillen welke tussen partijen bestaan zullen uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechter te Rotterdam.
18.2 De Overeenkomst is onderworpen aan Nederlands recht.
18.3 Partijen kunnen in onderling overleg arbitrage overeenkomen. In dat geval komen partijen overeen, dat alle geschillen die voortkomen uit of verband houden met de Overeenkomst bij uitsluiting worden beslecht overeenkomstig het Arbitragereglement van het Nederlands Arbitrage Instituut (NAI) door één of meerdere arbiters, benoemd in overeenstemming met het genoemde reglement. De plaats van arbitrage zal zijn in Den Haag en de arbitrage zal in de Nederlandse taal worden gevoerd.GEBRUIK EN ONDERHOUD VAN SOFTWARE

De hierna vermelde bepalingen met betrekking tot Gebruik en onderhoud van software zijn, naast de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden van Damen, van toepassing op alle door Damen ter beschikking gestelde software. De in dit hoofdstuk bedoelde rechten en verplichtingen hebben uitsluitend betrekking op software in een voor een gegevensverwerkende machine leesbare vorm en vastgelegd op voor een zodanige machine leesbaar materiaal, alsmede op de daarbij behorende documentatie, alles met inbegrip van eventueel door Damen te verstrekken nieuwe versies

19. Gebruiksrecht

19.1 Onverminderd de intellectuele eigendomsrechten zoals weergegeven in artikel 6 verleent Damen Opdrachtgever het niet-exclusieve recht tot het gebruik van de software voor interne doeleinden als bedoeld in lid 2 van dit artikel. Opdrachtgever zal de tussen partijen overeengekomen gebruiksbeperkingen steeds stipt naleven. Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde, omvat het gebruiksrecht van Opdrachtgever uitsluitend het recht de software te laden en uit te voeren.
19.2 De software mag door Opdrachtgever uitsluitend in zijn eigen bedrijf of organisatie worden gebruikt op de ene verwerkingseenheid en voor een bepaald aantal of soort gebruikers of aansluitingen waarvoor het gebruiksrecht is verstrekt. Voor zover daaromtrent niets is overeengekomen gelden de verwerkingseenheid van Opdrachtgever waarop de software voor het eerst is gebruikt en het aantal aansluitingen dat op het moment van eerste gebruik op die verwerkingseenheid is aangesloten, als verwerkingseenheid en aantal aansluitingen waarvoor het gebruiksrecht is verstrekt. Bij eventuele storing van de bedoelde verwerkingseenheid kan de software voor de duur van de storing op een andere verwerkingseenheid worden gebruikt. Het gebruiksrecht kan betrekking hebben op meerdere verwerkingseenheden voor zover dat uit de overeenkomst uitdrukkelijk blijkt.
19.3 Het gebruiksrecht is niet overdraagbaar. Het is Opdrachtgever niet toegestaan de software en dragers waarop deze is vastgelegd te verkopen, te verhuren, te sublicentiëren, te vervreemden of daarop beperkte rechten te verlenen of op welke wijze of voor welk doel dan ook ter beschikking van een derde te stellen, ook niet indien de betreffende derde de software uitsluitend ten behoeve van Opdrachtgever gebruikt.
Opdrachtgever zal de software niet wijzigen anders dan in het kader van het verbeteren van fouten, een en ander als bedoeld in artikel 24.7 en niet gebruiken in het kader van de verwerking van gegevens ten behoeve van derden (“time-sharing”). De broncode van de software en de bij de ontwikkeling van de software voortgebrachte technische documentatie worden niet aan Opdrachtgever ter beschikking gesteld.
19.4 Onverwijld na het eventueel eindigen van het gebruiksrecht van de software zal Opdrachtgever alle in zijn bezit zijnde exemplaren van de software aan Damen retourneren. Indien partijen zijn overeengekomen dat Opdrachtgever bij het einde van het gebruiksrecht de betreffende exemplaren zal vernietigen, zal Opdrachtgever van zodanige vernietiging Damen onverwijld schriftelijk melding maken.

20. Aflevering, installatie en acceptatie

20.1 Damen zal de software op de overeengekomen soort en formaat informatiedragers aan Opdrachtgever afleveren en, indien een door Damen uit te voeren installatie schriftelijk is overeengekomen, de software bij Opdrachtgever installeren.

20.2 Opdrachtgever aanvaardt de software in de staat waarin deze zich op het moment van aflevering bevindt, onverminderd de verplichtingen van Damen ingevolge de garantie van artikel 21.

21. Garantie

21.1 Gedurende een periode van drie maanden na aflevering respectievelijk installatie indien zulks schriftelijk is overeengekomen, zal Damen naar beste vermogen eventuele fouten in de software in de zin van het bepaalde in lid 2 van dit artikel herstellen indien deze binnen die periode gedetailleerd omschreven schriftelijk bij Damen zijn gemeld. Damen garandeert niet dat de software zonder onderbreking of fouten zal werken of dat alle fouten zullen worden verbeterd. Het herstel zal gratis worden uitgevoerd, tenzij de software in opdracht van Opdrachtgever is ontwikkeld anders dan voor een vaste prijs, in welk geval Damen haar gebruikelijke tarieven en kosten van herstel in rekening zal brengen. Damen kan haar gebruikelijke tarieven en de kosten van herstel in rekening brengen indien sprake is van gebruiksfouten of onoordeelkundig gebruik van Opdrachtgever of van andere niet aan Damen toe te rekenen oorzaken of indien de fouten bij het uitvoeren van de overeengekomen acceptatietest hadden kunnen worden vastgesteld. Herstel van verminkte of verloren gegane gegevens valt niet onder de garantie. De garantieverplichting vervalt indien Opdrachtgever zonder schriftelijke toestemming van Damen wijzigingen in de software aanbrengt of doet aanbrengen.
21.2 Onder fouten wordt verstaan het niet voldoen aan de door Damen schriftelijk kenbaar gemaakte functionele specificaties en, ingeval van het ontwikkelen van maatwerksoftware, aan de uitdrukkelijk overeengekomen functionele specificaties. Van een fout is alleen sprake indien deze kan worden aangetoond en kan worden gereproduceerd. Opdrachtgever is gehouden van fouten onverwijld melding aan Damen te maken.
21.3 Herstel van fouten zal geschieden op een door Damen te bepalen locatie. Damen is gerechtigd tijdelijke oplossingen dan wel programmaomwegen of probleemvermijdende restricties in de software aan te brengen.
21.4 Na afloop van de in lid 1 van dit artikel bedoelde garantieperiode is Damen niet gehouden eventuele fouten te herstellen, tenzij er tussen partijen een onderhoudsovereenkomst is afgesloten dat zodanig herstel omvat.

22. Onderhoud

22.1 Indien voor de software een onderhoudsovereenkomst is gesloten of indien in de gebruiksvergoeding van de software onderhoud is inbegrepen, zal Opdrachtgever overeenkomstig de gebruikelijke procedures van Damen geconstateerde fouten in de software gedetailleerd aan Damen melden. Na ontvangst van de melding zal Damen naar beste vermogen fouten in de zin van artikel 21.2 trachten te herstellen en/of verbeteringen aanbrengen in latere nieuwe versies van de software. De resultaten zullen afhankelijk van de urgentie op de door Damen te bepalen wijze en termijn aan Opdrachtgever ter beschikking worden gesteld. Damen is gerechtigd tijdelijke oplossingen dan wel programma-omwegen of probleemvermijdende restricties in de software aan te brengen.
22.2 Damen garandeert niet dat de software zonder onderbreking of fouten zal werken of dat alle fouten zullen worden verbeterd.
22.3 Damen kan haar gebruikelijke tarieven en haar kosten van herstel in rekening brengen indien sprake is van gebruiksfouten of onoordeelkundig gebruik of van andere niet aan Damen toe te rekenen oorzaken of indien de software door anderen dan Damen is gewijzigd. Herstel van verminkte of verloren gegane gegevens valt niet onder onderhoud.
22.4 Indien een onderhoudsovereenkomst is gesloten, zal Damen bij het beschikbaar komen van verbeterde versies van de software deze aan Opdrachtgever ter beschikking stellen. Drie maanden na het beschikbaar stellen van een verbeterde versie is Damen niet meer verplicht tot het herstellen van eventuele fouten in de oude versie en tot het verlenen van ondersteuning met betrekking tot de betreffende oude versie. Voor het ter beschikking stellen van een versie met nieuwe mogelijkheden en functies kan Damen van Opdrachtgever verlangen dat deze een nieuwe overeenkomst met Damen aangaat en dat voor de terbeschikkingstelling een nieuwe vergoeding wordt betaald.
22.5 Indien Opdrachtgever niet gelijktijdig met het aangaan van de overeenkomst tot terbeschikkingstelling van de software een onderhoudsovereenkomst met Damen is aangegaan, kan Damen door Opdrachtgever niet gehouden worden op een later moment wel een onderhoudsovereenkomst aan te gaan.

23. Software van toeleveranciers

Indien en voor zover Damen software van derden aan Opdrachtgever ter beschikking stelt, zullen voor wat betreft die software de voorwaarden van die derden van toepassing zijn met terzijdestelling van het bepaalde in deze voorwaarden. Opdrachtgever aanvaardt de bedoelde voorwaarden van derden, inclusief de daarin opgenomen beperkingen met betrekking tot het gebruik van de software, de garanties en de beperking van aansprakelijkheid. Deze voorwaarden liggen voor Opdrachtgever ter inzage bij Damen en Damen zal deze aan Opdrachtgever op zijn verzoek toezenden.
Indien en voor zover de bedoelde voorwaarden van derden in de verhouding tussen Opdrachtgever en Damen om welke reden dan ook geacht worden niet van toepassing te zijn of buiten toepassing worden verklaard, geldt het bepaalde in deze voorwaarden onverminderd.

24. Rechten van intellectuele of industriële eigendom

24.1 Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom op alle krachtens de overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde software, apparatuur of andere materialen zoals analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes, alsmede voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij Damen en/of haar licentiegevers. Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die bij deze voorwaarden of anderszins uitdrukkelijk worden toegekend en voor het overige zal hij de software of andere materialen niet verveelvoudigen of daarvan kopieën vervaardigen.
24.2 Opdrachtgever is ermee bekend dat de ter beschikking gestelde software, apparatuur en andere materialen vertrouwelijke informatie en bedrijfsgeheimen van Damen en/of haar licentiegevers bevatten. Opdrachtgever verbindt zich deze software, apparatuur en materialen geheim te houden, niet aan derden bekend te maken of in gebruik te geven en slechts te gebruiken voor het doel waarvoor deze hem ter beschikking zijn gesteld. Onder derden worden ook begrepen alle personen werkzaam in de organisatie van Opdrachtgever die niet noodzakelijkerwijs de software, apparatuur en/of andere materialen behoeven te gebruiken.
24.3 Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom uit de software, apparatuur of materialen te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding van de software.
24.4 Het is Damen en diens licentiegevers toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de software. Indien Damen of haar licentiegevers door middel van technische bescherming de software heeft beveiligd, is het Opdrachtgever niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken. Indien de beveiligingsmaatregelen tot gevolg hebben dat Opdrachtgever niet in staat is een reservekopie van de software te maken, zal Damen op verzoek van Opdrachtgever een reservekopie van de software aan Opdrachtgever ter beschikking stellen.
24.5 Behoudens het geval dat Damen een reservekopie van de software aan Opdrachtgever ter beschikking stelt, heeft Opdrachtgever het recht één reservekopie van de software aan te houden, waaronder tevens dient te worden te verstaan te maken. Onder reservekopie wordt in deze algemene leveringsvoorwaarden verstaan: een stoffelijk voorwerp waarop de software is vastgelegd, uitsluitend ter vervanging van het oorspronkelijke exemplaar van de software in geval van onvrijwillig bezitsverlies of beschadiging. De reservekopie dient een identieke kopie te zijn en steeds te zijn voorzien van dezelfde labels en indicaties als het oorspronkelijke exemplaar.
24.6 Indien Opdrachtgever software ontwikkelt of een derde voor hem software ontwikkelt dan wel als Opdrachtgever het voornemen heeft dit te doen en hij in verband met de interoperabiliteit van de te ontwikkelen software en de aan hem door Damen ter beschikking gestelde software informatie nodig heeft om deze interoperabiliteit te bewerkstelligen, zal Opdrachtgever Damen schriftelijk en gespecificeerd verzoeken om de benodigde informatie. Damen zal alsdan binnen redelijke termijn mededelen of Opdrachtgever de beschikking kan krijgen over de verlangde informatie en op welke voorwaarden, waaronder mede begrepen financiële voorwaarden en voorwaarden betreffende de door Opdrachtgever eventueel in te schakelen derden. Onder interoperabiliteit wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: het vermogen van software om informatie met andere componenten van een computersysteem en/of software uit te wisselen en door middel van deze informatie te communiceren.
24.7 Met inachtneming van de overige bepalingen in deze voorwaarden is Opdrachtgever gerechtigd tot verbetering van fouten in de hem ter beschikking gestelde software, indien zulks noodzakelijk is voor het uit de aard van de software voortvloeiende beoogde gebruik daarvan.
Waar in deze algemene voorwaarden sprake is van rechten of verplichtingen met betrekking tot fouten, wordt onder fouten verstaan het niet voldoen aan de door Damen schriftelijk kenbaar gemaakte functionele specificaties en, ingeval van het ontwikkelen van maatwerksoftware, aan de uitdrukkelijk overeengekomen functionele specificaties. Van een fout is alleen sprake indien deze kan worden aangetoond en kan worden gereproduceerd. Opdrachtgever is gehouden van fouten onverwijld melding aan Damen te maken.
24.8 Damen zal Opdrachtgever vrijwaren tegen elke rechtsvordering welke gebaseerd is op de bewering dat door Damen zelf ontwikkelde software, apparatuur of materialen inbreuk maken op een in Nederland geldend recht van intellectuele of industriële eigendom, onder de voorwaarde dat Opdrachtgever Damen onverwijld schriftelijk informeert over het bestaan en de inhoud van de rechtsvordering en de afhandeling van de zaak, waaronder het treffen van eventuele schikkingen, geheel overlaat aan Damen.
Opdrachtgever zal daartoe de nodige volmachten, informatie en medewerking aan Damen verlenen om zich, zo nodig in naam van Opdrachtgever, tegen deze rechtsvorderingen te verweren.
Deze verplichting tot vrijwaring vervalt indien en voor zover de betreffende inbreuk verband houdt met wijzigingen die Opdrachtgever in de software, apparatuur of materialen heeft aangebracht of door derden heeft laten aanbrengen.
Indien in rechte onherroepelijk vast staat dat de door Damen zelf ontwikkelde software, apparatuur of materialen inbreuk maken op enig aan een derde toebehorend recht van intellectuele of industriële eigendom of indien naar het oordeel van Damen een gerede kans bestaat dat een zodanige inbreuk zich voordoet, zal Damen het geleverde tegen creditering van de verwervingskosten onder aftrek van een redelijke gebruiksvergoeding terugnemen, of zorg dragen dat de Opdrachtgever het geleverde, of functioneel gelijkwaardige andere software, apparatuur of materialen, ongestoord kan blijven gebruiken.
Iedere andere of verdergaande aansprakelijkheid of vrijwaringsverplichting van Damen wegens schending van rechten van intellectuele of industriële eigendom van derden is uitgesloten, daaronder begrepen aansprakelijkheid en vrijwaringsverplichtingen van Damen voor inbreu¬ken die veroorzaakt worden door het gebruik van de geleverde apparatuur, software en/of materialen in een niet door Damen of haar licentiegevers gemodificeerde vorm, in samenhang met niet door Damen geleverde of verstrekte zaken of software of op een andere wijze dan waarvoor de apparatuur, software en/of materialen is ontwikkeld of bestemd.
24.9 Opdrachtgever staat ervoor in dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling aan Damen van apparatuur, software of materialen met het doel van gebruik of bewerking en Opdrachtgever zal Damen vrijwaren tegen elke actie welke is gebaseerd op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruik of bewerken inbreuk maakt op enig recht van derden.